Stock Stamp

https://khacdausaosang.com/admin/uploadpicture/2.png Chỉ số kích thước đầy đủ để dễ dàng xác định https://khacdausaosang.com/admin/uploadpicture/1.png Stock Stamp đang sử dụng công nghệ bọt đôi