Con dấu móc khóa bỏ túi

IN830 (8 x 30 mm)

IN830 (8 x 30 mm)