Khắc dấu địa chỉ Dura Flash

Dấu mực chìm DF1383

Dấu mực chìm DF1383

Dấu mực chìm DF1370

Dấu mực chìm DF1370

Dấu mực chìm DF1755

Dấu mực chìm DF1755

Dấu mực chìm DF1767

Dấu mực chìm DF1767

Dấu mực chìm DF1791

Dấu mực chìm DF1791